Çerez Örnek
canlı destek

SIK SORULAN SORUAR

BELGE TALEPLERİ

Soru-1) Öğrenci Belgesi veya Transkript belgesini nasıl temin edebilirim ?
-Öğrenci belgesini dilerseniz Fakültemizin web sayfası  adresinden başvuru formunu doldurularak yada Kurumumuza şahsen başvuruda bulunup, mevcut  formu doldurarak da başvuru tarihinden bir gün sonra  temin edebilirsiniz

Soru-2) Fakülteniz ders içeriklerini nasıl temin edebilirim ?
-Fakültemize ait ders içeriklerini aşağıda yer alan adresten temin edebilirsiniz. Resmi işlemleriniz için elde edeceğiniz ders içerik belgelerinin çıktılarını Fakültemiz Sekreterliğinde  onaylatmanız gerekmektedir.
http://obys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0

ÖZEL YETENEK SINAVI YERLEŞTİRMESİ İLE KAYIT İŞLEMLERİ

Soru-1) Özel yetenek sınavı kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yerleştirme sonuçları ilgili birimin yönetim kurulu tarafından asil ve yedek liste şeklinde belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında tamamlanır. Kayıt tarihleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca teklif edilir ve Senato tarafından onaylanır. Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvarın bir bölümüne kayıtlanan öğrenciye aynı okulun diğer bölümlerinin asil ve yedek listelerinde yer verilmez. İlgili birimlerin yönetim kurullarınca belirlenen yedek listeleri web sayfalarında ilan edilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Kontenjanlar doluncaya kadar kayıt işlemine devam edilir. Ancak kayıt sildiren öğrencilerin yerine yeniden kayıt işlemi yapılmaz.

KAYIT YENİLEME –DERS KAYITLANMALARI

Soru-1) Kayıt yenileme-Ders kayıtlanma işlemleri nasıl yapılır?
- Ders kaydı, öğrenci bilgi sistemi üzerinden önceden ilan edilen tarihlerde öğrenci tarafından yapılır. Öğrenci, katkı payı / öğrenim ücretini ilgili bankaya yatırdıktan sonra öğrenci bilgi sistemi üzerinden kayıtlanacağı dersleri seçer ve bu dersler danışmanı tarafında onaylanarak kesin kayıt işlemi tamamlanır.

Soru-2) Ders kaydı işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ?
Kayıt yenileme işlemleri esnasında, öğrencilerin öncelikle varsa alt sınıflardan başarısız oldukları ve alt sınıflardan sorumlu olup hiç almadıkları dersler ile öğrencisi oldukları öğretim programının bulunduğu sınıfa ait zorunlu ve seçmeli derslere kaydolmaları gerekir. Ön koşullu bir derse kaydolmak için o dersin ön koşulu olan ders ya da derslerden başarılı olmak gerekir

Soru-3) Ağırlık  Genel Not Ortalamam  1.80’in   üzerinde olan bir öğrenci bir üst sınıfın  dersini alabilir mi?
-AGNO’su 1,80 barajının altında olan öğrenciler bir üst yıldan ders alamaz. Bu öğrenciler tekrarladıkları yıl/yarıyıl sonunda AGNO’larını barajın üzerine çıkarmayı başarırlarsa, bir üst eğitim yıl/yarıyıl ait dersleri alabilirler. Ancak öncelikle “Z”, “FF”, “FD”, “DD”, “DC” harf notlarını aldıkları dersleri almaları gerekir. Bu öğrencilerden güz yarıyılı sonunda bu fıkrada bahsedilen koşulu  sağlayarak bir üst eğitim-öğretim yarıyılına ait dersleri alanlar; ilgili eğitim- öğretim yılı sonunda 1,80 ortalamasını sağlaması durumunda öncelikle almadığı alt dönem derslerini almak koşulu ile bir üst yıla ait derslerini alabilirler.

Soru-4) Zamanında kaydını yenilemeyen öğrenciler nasıl kayıtlanabilirler?
-Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ara sınav dönemine kadar ders kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmamasına Fakültemizin yönetim kurulu karar verir.

Soru-5) Kayıt yenilemeyen öğrenciye öğrenci belgesi verilir mi?
- Öğrencinin kayıt yaptırmadığı bu süre azami öğrenim süresinden sayılır. Kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl / yıl için öğrenci belgesi verilmez. Ancak talepleri halinde, üniversitedeki durumlarını belirten resmi bir yazı verilebilir.

Soru-6) Fakültenizde 42 akts üzeri derse kayıtlanmalardan kimler faydalanabilir?
-Mezun durumuna gelen son sınıf öğrencilerinin, 22 Ağustos 2011 Tarih ve 28033 sayılı resmi gazetede yayınlanan Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasında bahsedilen en fazla 42 AKTS alabilme sınırının arttırılması, en çok üç ders eklenecek şekilde Fakültemiz yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Soru-7) Fakültenizde Hazırlık sınıfı zorunlu mudur?
-Zorunlu değildir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip başarılı olan öğrenciler, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf tutulurlar. Bu dersler, öğrencilerin transkriptlerinde “M” harfi ile gösterilir.

MAZERET SINAVLARI

Soru-1) Final sınavlarında rapor geçerli midir?
-Fakültemizde final mazeret sınavı yapılmamaktadır. Vize ve Bütünleme sınavlarının mazeret sınavları yapılmaktadır.

Soru-2) Bütünleme sınavına kimler girebilir?
-Bütünleme sınavları; final sınavına giremeyen, final sınavına girip başarılı olamayan veya başarılı olup da not yükseltmek isteyen öğrencilere, akademik takvimde belirlenen tarihlerde uygulanan sınavlardır.

Soru-4) Vize/Bütünleme mazeret sınavlarında öğrenciler mazeretli belgelerini ne zaman teslim etmelidir?
-Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde ilgili dekanlığa veya müdürlüğe verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Soru-5) Mazeret sınavlarında özel hastane-sağlık ocakları ve aile hekimlerinden alınan raporlar geçerli midir?
- Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, tam teşekküllü hastaneler tarafından verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin tüm sınavları için mazeret sınavı hakkından yararlanıp yararlanamayacağı  Fakültemiz yönetim kurulunda karara bağlanır.

TEK DERS SINAVI

Soru-1) Tek ders sınav hakkından hangi öğrenciler yararlanabilir?
-Tek ders sınavı; mezun olmak için tek ders dışında tüm derslerini başarmış olan öğrencilere, Fakültemiz yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde, başarısız olunan tek ders için, güz ve bahar yarıyılları sonunda ayrı ayrı, yaz okulu sonunda Fakültemizin yönetim kurulunun saptayacağı tarihlerde sınav açılır. Yaz okulu sonunda açılan tek ders sınavına, tek ders sınavına girmemiş öğrenciler ile yaz okulu sonunda derslerini tek derse düşürmüş olan öğrenciler başvurabilirler.

BİLGİSAYAR MUAFİYET SINAVI

Soru-1) Bilgisayar muafiyet sınavı ne zaman yapılmaktadır?
-Üniversitenin değişik eğitim programlarında yer alan “Bilgisayar” dersi için her eğitim öğretim yılı başında muafiyet sınavı yapılır. Söz konusu sınavla ilgili tüm işlemler, ilgili birimin yetkili kurul kararına göre ve Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için bir kez olmak üzere yapılır.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Soru-1) Çift anadal başvuru koşulları ve süresi nasıl belirlenir? 
Başvuru koşulları ve süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılır.

Soru-2) Çift anadal programına hangi öğrenciler başvurabilir?
a) Öğrenci, ilan edilen çift ana dal programına, ana dal lisans programının dört yıllık programlarda üçüncü ve beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
b) Çift ana dal diploma programlarına başvurabilmek için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir.
c) Çift ana dal programına başvuracak öğrencinin ana dal programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 ve halen kayıtlı bulunduğu ana dal programında, bulunduğu sınıfın başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almalıdır.
d) Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.
e) Ana dal diploma programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ancak, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları, AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ve sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer alanların kabulü yapıldıktan sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir.
g) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeniyle başvurusu değerlendirmeye alınmayan adaylar ile başvurusu değerlendirilip kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz. Değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında duyurulur.

Soru-3) Çift anadal programından hangi durumlarda kayıt silinir?
- Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
- Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin AGNO’su bir defaya mahsus olmak üzere, 100 tam puan üzerinden 65’e kadar düşebilir. AGNO’su ikinci kez 100 üzerinden 65’e düşen öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyıl/yıl sonunda ilgili birim tarafından tespit edilerek yönetim kurulu kararı ile ikinci ana dal diploma programından kayıtları silinir.
- Çift ana dal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı programa başvuramaz.

YAZ OKULU
Soru-1) Yaz okulu süresi ne kadardır?
-Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı yılsonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yaz döneminde öğretim süresi, kayıt ve sınav dönemleri hariç beş haftadır.

Soru-2) Yaz okulunda açılacak dersler ne zaman belirlenir?
-Yaz okulu kapsamında açılması öngörülen lisans dersleri, bu dersleri veren bölümler tarafından, lisansüstü dersler ise ilgili enstitü anabilim dalları tarafından en geç bahar yarıyılının ilk iki haftası içinde belirlenir.

Soru-3) Yaz okulu kayıt işlemleri ne zaman yapılmaktadır?
- Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenen yaz okulu takvimine göre gerçekleştirilir.

Soru-4) Yaz okulunda en fazla kaç ders alınmalıdır?
-Yaz okulunda öğrenci en fazla 2 ders alabilir.

Soru-5) Yaz okulunda kayıtlanan ders devam zorunluluğu var mıdır?
-Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Öğrencinin teorik derslerin en az yüzde 70’ine, uygulamalı veya kısmen uygulamalı derslerde uygulamaların yüzde 80’ine katılma zorunluluğu vardır. İlk defa kayıt olunan bir yaz okulu dersinden devamsız olan öğrenciye FF harf notu verilir.

Soru-6) Yaz okulunda sınavlar ve başarı nasıl değerlendirilir?
-Yaz okulunda ders alan öğrencilerin ödev, proje, atölye ve laboratuvar gibi çeşitli çalışmaları ile devam ve sınava giriş koşulları veya arasınav, mazeret, ders geçme sınavlarının değerlendirilmesinde “E.Ü. Eğitim Öğretim Yönetmeliği”, “E.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” ve “Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” ile “Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi” hükümleri uygulanır.

Soru-7) Yaz okulunda mazeret sınavı var mıdır?
-Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, tam teşekküllü hastaneler tarafından verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin tüm sınavları için mazeret sınavı hakkından yararlanıp yararlanamayacağı Fakültemiz yönetim kurullarında karara bağlanır.
 Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde Fakültemizin  yönetim kurullarında karara bağlanır.
Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde ilgili dekanlığa verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ